Novidades
 
Revisión: v.01.24 - 01/07/2009
Título: Depósitos - Inventario
Engadíronse, á folla excel exportable, os campos correspondentes ó número e ano dos pedidos de reposición e facturación dos diferentes depósitos que o provedor mantén có Sergas.
 
Revisión: v.01.23 - 16/03/2009
Título: Catálogo Sergas
Habilitarase para os usuarios con acceso á información de aprovisionamento, a consulta do Catálogo de Productos do Sergas.
Título: Catálogo Provedor
Habilitarase para os usuarios con acceso á información de aprovisionamento, a consulta das Fichas Comerciais que a empresa do usuario manteña có Sergas.
Título: Depósitos - Inventario
Engadíronse, á folla excel exportable, os campos correspondentes ó número de albarán e motivo de baixa dos diferentes depósitos que o provedor mantén có Sergas.
Revisión: v.01.22 - 27/11/2008
Título: Acceso de Cesionarios de Crédito (Factoring)
Habilítase o acceso á Oficina Virtual do Provedor os cesionarios de crédito (Factoring). A partir de agora poderán acceder para a consulta dos seus datos de empresa e información económica.
Título: Solicitude de Alta de Provedores
A partir de agora, os usuarios dos provedores poderán seleccionar qué información necesitan consultar, marcando unha ou varias opcións na parte de Acceso do formulario.
Título: Solicitude de Cambio
Incorpórase á Oficina Virtual do Provedor a posibilidade de solicitar un cambio no tipo de información á que se accede. Xestión Económica e/ou Xestión de Aprovisionamento.
Título: Depósitos - Inventario
Información actualizada do inventario do material en depósito recollido no sistema de información de aprovisionamento do Sergas. Apartado unicamente dispoñible para provedores e centros cos que se acorda un seguimento deste material
Revisión: v.01.21 - 14/04/2008
Título: Acceso con DNI electrónico
Habilitase o acceso á Oficina Virtual do Provedor mediante DNI electrónico. Para acceder, terá que indicar o seu CIF e pinchar en acceso por DNIe.
Título: Solicitude de Alta: Cargo Obligatorio
A partir de agora, o campo cargo será obligatorio nas Solicitudes de Alta na Oficina.
Revisión: v.01.20 - 17/01/2008
Título: Loxística-EDI. Centros de xestión: GLNs
Ofrece un listado dos puntos operacionais de cada un dos centros de xestión do Servizo Galego de Saúde.
Título: Accesibilidade Web
A Oficina Virtual do Provedor xa compre coas definicións técnicas WAI-A de accesibilidade e XHTML 1.0 Transitional de desenvolvemento.
Título: Axuda On-line
Para facilitar a navegación, incorporouse unha nova axuda on-line interactiva que permita aos provedores acceder de forma sinxela ás explicacións das pantallas da Oficina.
Revisión: v.01.18 - 09/07/2007
Título: Recordatorio de chaves
A Oficina Virtual do Provedor ofrece ós provedores un novo sistema de recordatorio de chaves para o acceso á parte privada
Revisión: v.01.17 - 07/05/2007
Título: Subscrición Contratacións : Servizo de Alertas do Sergas (Novo)
Permite ó usuario subscribirse ó servizo de alertas de publicación de expedientes de contratación na páxina de contratación administrativa da web do Sergas.
Revisión: v.01.16 - 22/03/2007
Título: Solicitude de Alta : Formulario de Solicitude de alta
Compróbase para un usuario-provedor que non exista outra solicitude de alta en situación de tramite ou xa tramitada. Os datos introduciranse en maiúsculas e se o provedor non existe será obrigatorio indica-los datos do responsable comercial.
Título: Solicitude de Cambio de Datos da Empresa
Para modificar calqueira dato da empresa despregarase un único formulario dende o que pode modifica-las relacións comercial, financeira, ... Tamén se comprobará que o provedor non teña unha solicitude de cambio de datos pendente de tramitar.
Título: Solicitude de Baixa: Formulario de Solicitude de baixa
Habilítase a posibilidade de xerar o formulario de notificación de baixa dun usuario no sistema. O formulario deberá ser enviado por fax ó número que se indica no mesmo.
Revisión: v.01.15 - 16/01/2007
Título: Solicitude de Alta : Formulario de Solicitude de alta
Habilítase a posibilidade de imprimi-lo formulario de solicitude de alta no momento de rexistra-la solicitude. No momento de acepta-la solicitude, poderá ver e imprimi-lo formulario (en formato .pdf).
Título: Acceso: ¿Esqueceu a súa chave? (Novo)
Se o usuario esqueceu a súa chave de acceso, accedendo ó enlace ¿Esqueceu a súa chave?, o sistema notificarálle, vía correo electrónico, unha nova chave aleatoria e provisional. No seguinte acceso deberá modificar esa chave.
Título: Seguridade: Cambio de datos usuario (Novo)
Habilítase a posibilidade de modifica-la conta de correo electrónico de contacto coa Oficina Virtual.
Título: Seguridade: Formulario de notificación de baixa dun usuario (Novo)
No apartado Seguridade – Lista de Usuarios, poderá xera-lo formulario de notificación de baixa dun usuario no sistema. O formulario deberá ser enviado por fax ó número que se indica nel.
Revisión: v.01.14 - 12/09/2006
Título: Situación Económica : Resumo de Facturas
Incorpórase o importe de facturas anuladas (que xa aparecían no extracto de facturas).
Revisión: v.01.13 - 11/07/2006
Título: Seguridade : Cambio de chave (Novo)
Permite, o usuario que se identifica con chave de acceso, cambiala súa propia chave de acceso.
Título: Seguridade - Lista de usuarios (Novo)
Mostra a relación de usuarios que teñen acceso o sistema, para o provedor o que se está accedendo.
Revisión: v.01.12 - 29/06/2006
Título: Situación Económica : Documentos - Importes (Novo)
Permite consultar un pago localizándoo mediante o importe transferido. Facilítaselle tamén a relación de facturas que se tramitaron nese pago.