AVISO LEGAL - Declaraciˇn Responsable de Uso Adecuado

A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia é a titular do portal da "Oficina Virtual do Provedor" (en adiante a páxina web) con domicilio social no Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela. A Coruña (España).

 1. Obxecto
  A páxina web ten por obxecto dar a coñecer a todos os usuarios, e en particular ós provedores que manteñen relacións comerciais con Servicio Galego de Saúde (Sergas), a información e servizos ofrecidos pola Consellería de Sanidade e o Sergas, podéndose modificar en calquera momento e sen previo aviso o deseño, a presentación ou a configuración da páxina web, así como os seus contidos.A información facilitada nesta páxina web ten unicamente carácter orientativo, sen que supoña ningún compromiso legal por parte do Sergas / Consellería de Sanidade (por exemplo, non está obrigado a pagar unha factura polo feito de que nesta páxina web apareza en situación de proposta de pago) nin, en ningún caso, poderá ser vinculante para a resolución de procedementos administrativos.Esta información tampouco substitúe á publicidade legal das normas ou dos actos que teñan que ser publicados formalmente en diarios oficiais.
 2. Condicións de uso e acceso
  O uso desta páxina web réxese polo ordenamento xurídico español e polo contido deste código de principios. A utilización da páxina web e dos seus contidos implica a aceptación de todas e cada unha das condicións contidas neste documento, na versión publicada no momento no que se acceda ó mesmo.Os servizos e información ofrecidos pola páxina web son totalmente gratuítos salvo no relativo ó costo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor de acceso contratado polo usuario.A Consellería de Sanidade resérvase o dereito a interromper en calquera momento e sen previo aviso o acceso á páxina web, así como a interromper a prestación de calquera dos servizos que se prestan a través do mesmo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de mantemento, polos fallos no subministro eléctrico o por calquera outra causa; dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo.Determinados servizos son exclusivos para os provedores que manteñen relacións comercias ca Consellería; nestes casos, como requisito previo para acceder ó servizo, o usuario deberá de rexistrarse escollendo un identificador e unha contrasinal. O uso da contrasinal é persoal e intransferible. O usuario comprométese a facer un uso adecuado dela e a mantela en segredo, asumindo toda responsabilidade polas consecuencias da súa divulgación a terceiros.Sen prexuízo do anterior, a responsabilidade de solicitar a baixa dun usuario no momento en que non se desexe que continúe accedendo ós datos para os que autorizárase será da empresa provedora que, para ilo, deberá dirixirse ó Sergas solicitando dita baixa. O Sergas declina calquera responsabilidade polo acceso dun usuario ós datos autorizados sen que exista esta comunicación de baixa de acceso.
 3. Propiedade intelectual
  Queda prohibida a copia, distribución ou publicación do material rexistrado sen a expresa autorización do seu propietario legal. A utilización desta información noutros sitios de internet requirirá da autorización expresa do mesmo e deberá permitir a identificación da súa procedencia.Os visitantes da páxina web están autorizados para acceder, descargar e reproducir o material non rexistrado a texto completo por calquera medio electrónico ou impreso, sempre e cando o seu uso estea relacionado co tema en cuestión e se cite a fonte orixinal.A descarga dos arquivos facilita a obtención de copias individuais desta páxina web; elo non pode ser utilizado para a produción de reimpresións nin para a súa distribución comercial do material rexistrado.As copias múltiples de calquera documento rexistrado serán consideradas como vulneradoras da legalidade que afecta ós dereitos de autor, se non se solicita permiso para elo ó propietario legal da obra.
 4. Responsabilidade
  O usuario non poderá acceder á páxina web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida; non poderá interferir o uso de ditos servizos e/ou información por terceiros; non poderá intentar o acceso nin acceder a sitios, servizos, sistemas informáticos ou a redes conectadas sen autorización ou identificación cando a mesma sexa preceptiva para o acceso, nin mediante actos de intrusión (hacking) nin por calquera outro medio non autorizado.A Consellería de Sanidade non se fai responsable en ningún caso de ningún dano que se puidera causar a un terceiro polos usuarios da páxina web como consecuencia do uso ilegal ou inadecuado da mesma, nin como consecuencia dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela, nin dos sitios vinculados á mesma. Os responsables serán os usuarios ou terceiros causantes dos danos.A Consellería de Sanidade non se fai responsable do contido das páxinas dos enlaces recomendados, por non exercer sobre elas control algún, así como dos cambios de dominio, que podan provocar o acceso a páxinas de contidos non desexados, inapropiados ou ofensivos.A Consellería de Sanidade non garante a ausencia de virus nos servizos e contidos da páxina web, xa sexan prestados directamente ou por terceiros, incluídas as conexións a través de enlaces, polo que non será responsable dos danos e prexuízos que se podan causar como consecuencia da existencia de ditos virus.A responsabilidade da utilización da información contida na páxina web é do usuario.
 5. Protección de datos
  Os datos persoais dos usuarios recollidos no desenvolvemento de calquera trámite, petición ou subministro de información están protexidos pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal.Soamente usaremos a súa información para o propósito que nos solicitou. En ningún momento os seus datos serán cedidos a terceiras persoas ou organismos sen o expreso consentimento pola súa parte. Reco˝éceselles ós usuarios os dereitos de acceso, cancelación, rectificación, oposición e a ser informados previamente no caso de cesión dos datos.No caso de que este servizo necesitase os seus datos para calquera outro uso que o que se derive do propósito primordial da súa consulta requirirá do seu consentimento expreso para a súa utilización.O tratamento dos datos de carácter persoal dos usuarios da páxina web que podan en algunha circunstancia rexistrarse efectuarase de conformidade co disposto na lexislación vixente. Entenderemos que no suposto de facilitarnos os seus datos, vostede concédenos a autorización expresa para realizar o tratamento dos mesmos conforme ó descrito máis arriba e que, en calquera momento, vostede poderá revocar dita autorización.Os datos persoais que nos facilite serán incorporados a un ficheiro automatizado, o cal será procesado exclusivamente para a finalidade descrita. Os datos de carácter persoal serán tratados co grao de protección adecuado, segundo o Real Decreto 994/1999 de 11 de xuño, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que o podan utilizar para finalidades distintas para as que foron solicitados ó usuario.